วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

โครงการห้องสมุดประชาชน

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรทางวิชาการมากที่สุดในชุมชน มีการให้บริการสื่อ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมุนเวียนตลอดเวลา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนอำเภออาจสามารถ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้นี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแนะนำ ส่งเสริมให้นักศึกษา สมาชิกห้องสมุดและประชาชนที่สนใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่าน
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษา สมาชิกห้องสมุดประชาชน และประชาชนที่สนใจ
3. เพื่อให้ นักศึกษา สมาชิกห้องสมุดและประชาชนที่สนใจ สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักศึกษา กศน. สมาชิกห้องสมุดประชาชน และประชาชนที่สนใจในเขตอำเภออาจสามารถ จำนวน 80 คน
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษา กศน. สมาชิกห้องสมุดประชาชน และประชาชนที่สนใจได้รับรู้งานการให้บริการของ
ห้องสมุดประชาชน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนำเอาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้


วิธีการดำเนินการ
1. ประชุมวางแผน ประสานเครือข่าย
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะทำงาน
4. เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร
5. ดำเนินการ
6. สรุปผลและรายงานผล


ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 7- 8 สิงหาคม 2551

สถานที่
ห้องสมุดประชาชนอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณ
เงินงบประมาณ งาน /โครงการ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย แผนงานผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 20,000 บาท ตามประมาณการาคาดังนี้
- ค่าอาหาร 65 บาท x 80 คน x 2 มื้อ = 10,400 บาท
- ค่าพาหนะ เหมาจ่ายรถ 2 คันๆละ 1,000 = 2,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท x 80 คน x 2 มื้อ = 4,800 บาท
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม = 2,800 บาท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ( สองหมื่นบาทถ้วน ) 20,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
- งานห้องสมุดประชาชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

เครือข่าย
- เทศบาลตำบลอาจสามารถ
- องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง
- องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง

โครงการที่เกี่ยวข้อง
- โครงการจัดการศึกษาพื้นฐาน
- โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน


ประเมินผล
- แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
- สอบถาม / สังเกต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ และประสบการณ์ เกิดทักษะที่ดีในการเรียนรู้
- ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่าน
- ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม